Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức vào việc giáo dục phẩm chất cần ,kiệm, liêm chính cho thanh niên ở thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức vào việc giáo dục phẩm chất cần ,kiệm, liêm chính cho thanh niên ở thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) hiện nay

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Khoa học, xã hội

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 400

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

A. Phần mở đầu

1.    Lý do nghiên cứu đề tài
         Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng đạo đức của Người có tầm quan trọng đặc biệt, bởi chính Người đề ra và đ• thực sự thực hiện một cuộc cách mạng trên lĩnh vực đạo đức ở nước ta. Những tư tưởng cũng như tấm gương đạo đức của Người là một di sản quí báu góp phần hình thành nền đạo đức mới của dân tộc Việt Nam, từ sau cách mạng tháng Tám (1945) đến nay. Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đ• đánh giá rất cao vai trò của thanh niên trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì thế, Người rất quan tâm giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên nhằm đào tạo họ thành những người chủ tương lai và là rường cột của nước nhà. Trước lúc đi xa, Người căn dặn: Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ trở thành những người thừa kế xây dựng x• hội chủ nghĩa vừa "hồng" vừa "chuyên". Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.
Thấm nhuần tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh hơn 70 năm qua Đảng và Nhà nước ta đ• luôn luôn đặt niềm tin vào thế hệ trẻ đặc biệt là thanh niên. Đồng thời luôn chăm lo giáo dục bồi dưỡng đào tạo thế hệ thanh niên phát triển toàn diện, đóng góp sức mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
        Trong công cuộc đổi mới, thực hiện một nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ,vận hành theo cơ chế thị trường, dưới sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN. Bên cạnh những mặt mạnh của cơ chế thị trường thì mặt trái, của nó cũng tác động không nhỏ đến thanh niên, làm cho một số thanh niên rơi vào  chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thực dụng, cơ hội, xuống cấp về đạo đức, lười biếng, ngại khó, sống buông thả, sa vào các tệ nạn x• hội.... biến người thanh  niên thành nô lệ của đồng tiền, bất chấp luân thường, đạo lý. Trước tình hình đó, Đại hội lần thứ X của Đảng đ• nhẫn mạnh: “Đối với thế hệ trẻ, thường xuyên giáo dục chính trị, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống; tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” [15; 119, 120] và Bộ Chính trị khoá X đ• ban hành chỉ thị 06-CT/TƯ về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân.
Vì vậy, việc tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng, đặc biệt là các phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính cho thanh niên cả nước nói chung, thị x• Hồng Lĩnh nói riêng là một việc làm vô cùng quan trọng và bức thiết. Chính vì thế mà chúng tôi chọn đề tài: "Vận dụng  tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức vào việc giáo dục phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính cho thanh niên ở thị x• Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) hiện nay" làm đề tài khoá luận tốt nghiệp đại học.
Hy vọng rằng đề tài sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên ở Hồng Lĩnh nói riêng và cả nước nói chung, trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước có đủ đức, đủ tài kế tục sự nghiệp cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đ• lựa chọn.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Dựa trên những nền tảng đạo đức mới mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đ• nêu ra. Trong những năm qua đ• có không ít đề tài nghiên cứu về vấn đề này mà tiêu biểu là:
"Bác Hồ với sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ" - NXB Thanh niên - Hà Nội, 1995.
“Tư tưởng Hồ Chí Minh với vấn đề giáo dục thanh niên" (Tạp chí thanh niên số 5 năm 1985).
Đặng Xuân Kỳ: "Bác Hồ với vấn đề giáo dục thanh niên" (Tạp chí Thanh niên số 5 năm 1985)
Hà Huy Giáp: "Bác Hồ với việc giáo dục thanh thiếu niên" (Báo Sài Gòn Giải phóng ngày 11 tháng 9 năm 1991).
Nguyễn Văn Hùng: "Bước đầu tiếp cận nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên" (tạp chí "Nghiên cứu lịch sử", số 3 năm 1994).
Đoàn Nam Đàn: "Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên" (NXB Chính trị quốc gia năm 2004).
Trần Quy Nhơn: "Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau" (NXB Giáo dục, năm 2002).
Trần Quy Nhơn: "Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò thanh niên trong cách mạng Việt Nam" (NXB Thanh niên, năm 2003).
Thái Bình Dương: "Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên" (Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, ĐHV, năm 2003).
Các công trình trên đều nghiên cứu những nội dung giáo dục cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhưng chưa có công trình nào đi sâu đề cập đến việc giáo dục bốn phẩm chất đạo đức: Cần, kiệm, liêm, chính cho thanh niên, nhất là ở một địa phương như Thị x• Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), trong tình hình hiện nay thanh niên đang chịu hiệu ứng hai mặt của cơ chế thị trường. Vì vậy, đề tài chúng tôi nghiên cứu là cần thiết, không trùng với các công trình đ• công bố. Chúng tôi sẽ tiếp thu có chọn lọc kết quả công trình của những người đi trước để hoàn thành đề tài của mình.
3. Mục đích, nhiệm vụ của đề tài
Khi chọn đề tài "Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức vào việc giáo dục phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính cho thanh niên ở Thị x• Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) hiện nay" làm đề tài khoá luận tốt nghiệp đại học với mục đích và nhiệm vụ là:
Làm rõ nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng: Cần, kiệm, liêm, chính cho thanh niên.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng: Cần, kiệm, liêm, chính cho thanh niên ở Thị x• Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) hiện nay.
Đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức cách mạng: Cần, kiệm, liêm, chính cho thanh niên Thị x• Hồng Lĩnh trong thời gian tới.
4. Cơ sở lý luận, phương pháp nghiên cứu
Đề tài được thực hiện trên cơ sở vận dụng tổ hợp các bài nói bài viết của Hồ Chí Minh về các phẩm chất đạo đức: Cần, kiệm, liêm, chính và việc giáo dục các phẩm chất đạo đức cách mạng đó cho thanh niên. Các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam từ Đại hội VII đến nay; các bài nói, bài viết các công trình khoa học có liên quan đến đề tài và thực tiễn của việc giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng: Cần, kiệm, liêm, chính cho thanh niên ở Thị x• Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) hiện nay.
Phương pháp mà chúng tôi tiếp cận, nghiên cứu đề tài là:
- Dựa trên cơ sở phép biện chứng duy vật.
- Phương pháp lịch sử và phương pháp logic là hai phương pháp chính mà chúng tôi sử dụng trong đề tài.
- Ngoài ra còn kết hợp với các phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh… để nghiên cứu.
5. ý nghĩa của đề tài
Hiện nay việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức vào cuộc sống là một vần đề cấp bách nhằm thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhưng với khuôn khổ một đề tài khoá luận tốt nghiệp, chúng tôi chỉ tập trung làm rõ nội dung cơ bản những phẩm chất đạo đức cách mạng: Cần, kiệm, liêm, chính và sự vận dụng những phẩm chất đạo đức đó vào việc giáo dục cho thanh niên ở Thị x• Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) hiện nay.. Qua đó, đề đạt  những giải pháp thiết thực phù hợp để giáo dục các phẩm chất đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính cho thanh niên ở thị x• Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), xứng đáng là những con người vừa “hồng” vừa “chuyên” như Bác Hồ mong muốn.
6. Bố cục của đề tài
Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, đề tài được kết cấu thành 2 chương và 5 tiết:
Chương I: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng: Cần, kiệm, liêm, chính cho thanh niên.
Chương II: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức vào việc giáo dục phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính cho thanh niên ở Thị x• Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) hiện nay.
                                      B. phần nội dung

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
nvodatinh123
Bạn còn tài liệu nào liên quan nữa không?
khanhhuyen
Cảm ơn bạn, cho mình xem tham khảo nhé
muasaobang
BQT co gang up them nhieu nhieu tai lieu hay nua nhe! Cam on
dangson0123
tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến toàn thể quý BQT website!
lamthikimxuyen
ok. cam on ban nha.
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Quyền nhân thân trong pháp luật Việt Nam

Quyền nhân thân trong pháp luật Việt Nam

Lượt down: 0

Người đăng: borntotry

Vấn đề Biển Đông và giải pháp

Vấn đề Biển Đông và giải pháp

Lượt down: 0

Người đăng: Aleksandr

Giáo trình Ngữ pháp tiếng Trung

Giáo trình Ngữ pháp tiếng Trung

Lượt down: 0

Người đăng: hanthienvu27

3000 BÀI TẬP MÔN HÓA - CHỌN LỌC THEO CHUYÊN ĐỀ VÀ DẠNG

3000 BÀI TẬP MÔN HÓA - CHỌN LỌC THEO CHUYÊN ĐỀ VÀ DẠNG

Lượt down: 1

Người đăng: nguyenthuat85

Sản xuất rượu vang

Sản xuất rượu vang

Lượt down: 0

Người đăng: nguyenthiphuc

Cái ngông trong thơ Tản Đà

Cái ngông trong thơ Tản Đà

Lượt down: 0

Người đăng: pe nguyen

Đạo nghĩa vợ chồng trong truyện thơ Nôm bình dân

Đạo nghĩa vợ chồng trong truyện thơ Nôm bình dân

Lượt down: 0

Người đăng: Bich Nu

Các dạng bài tập Hóa THCS

Các dạng bài tập Hóa THCS

Lượt down: 0

Người đăng: mythe85

Giáo trinh đa dạng sinh học

Giáo trinh đa dạng sinh học

Lượt down: 0

Người đăng: bachma45

TÂM LÝ KINH DOANH

TÂM LÝ KINH DOANH

Lượt down: 0

Người đăng: caurin

Quản lý xuất nhập của vật tư y tế

Quản lý xuất nhập của vật tư y tế

Lượt down: 0

Người đăng: Hoahong_95